sluiten

Waar bent u naar op zoek?

U op leeftijd maakt nieuwe start

U op leeftijd is de nieuwe naam van de organisatie die in Utrecht-Stad opkomt voor de belangen van senioren. De naamswijziging is de kroon op de samenvoeging van COSBO-Stad-Utrecht en ACO. Per 1 oktober 2023 heeft de organisatie bovendien een nieuwe directeur.

Belangenbehartiger COSBO-Stad-Utrecht en seniorenplatform ACO bundelden op 1 januari 2023 hun krachten. Sindsdien is gewerkt aan een nieuwe inrichting van de organisatie en een passende, herkenbare naam en huisstijl. Wethouder Linda Voortman (r) onthulde op 2 oktober het nieuwe logo tijdens een goed bezochte bijeenkomst in het ZIMIHC theater Stefanus in Overvecht: “U op leeftijd is in mijn ogen een inclusieve naam. Uit reacties hier in de zaal blijkt al dat iedereen zich erin herkent. Dat past goed bij de diverse stad die Utrecht is. Ook onder senioren is er een grote diversiteit, bijvoorbeeld als het gaat om culturen, inkomensgroepen, roze senioren. U op leeftijd richt zich op alle senioren, van jong-senioren tot de ouderen waaronder 100-plussers.
Utrecht verandert. Ook in deze van oudsher jonge stad neemt de vergrijzing toe. Als gemeente werken we graag met U op leeftijd samen om rond senioren beter beleid en betere plannen te maken. We waarderen daarbij jullie kritisch-constructieve houding. Samen kunnen we de stad prettig en toegankelijk maken. Sommige vraagstukken zijn een kwestie van de lange termijn. Mijn oproep is dan ook: U op leeftijd, blijf ons helpen!”

Nieuwe website
Seniorenburgemeester Corrie Huiding onthulde met een druk op de knop de nieuwe website van U op leeftijd.

Goede belangenbehartiging?
Naast de feestelijke onthulling van de naam, namen drie sprekers de zaal mee over wat zij verstaan onder goede belangenbehartiging voor senioren.

Rosa Molenaar, wethouder in Houten, ging in op de recent opgestelde Ouderenagenda in de buurstad van Utrecht: “In Houten benaderen we ouderen vanuit respect en waardering. Zij hebben in hun beste jaren bijdragen geleverd aan de maatschappij en de samenleving, het is onze plicht om nu voor hen te zorgen. Dat is de krachtige boodschap van de Houtense ouderenagenda.
Waar zouden we zijn zonder de opa’s en oma’s die op onze kinderen passen? Economisch van onschatbare waarde, maar ook voor de ontwikkeling van onze allerjongsten. Of waar zouden we zijn zonder de ouderen die mantelzorger zijn of vrijwilligerswerk doen?
Aandacht voor ouderen is nodig op elk beleidsterrein. Daarom is de ouderenagenda vooral een ‘bemoeiagenda’, dat wil zeggen de Houtense Ouderenagenda is geen op zichzelf staand plan maar een gids voor wat we nu en in de toekomst gaan doen.”

Daarna vertelde Lucía Lameiro García, directeur-bestuurder SOMNL, welke aanpak haar organisatie hanteert om migrantenouderen te bereiken en te zorgen dat hun stem wordt gehoord: “Goede belangenbehartiging begint met daadwerkelijk oog hebben voor alle mensen en groepen die in je stad wonen en in het bijzonder voor degenen die normaliter NIET aan tafel zitten en meepraten, maar wel in een meer kwetsbare positie zitten. Voor deze mensen en groepen zal je je extra moeten inspannen.
Die inspanning kan bestaan uit het je verdiepen in de thema’s die zij belangrijk vinden. Het betekent ook dat je echt moeite doet om samen met betrokkenen naar oplossingen te zoeken en open te staan voor andere manieren van werken en organiseren. Kortom, anders durven denken en kijken en uiteindelijk ook anders doen.
Bij al deze punten zijn naast vrijwilligers ook sleutelpersonen onmisbaar. Dat is geen nieuws en toch schiet het niet echt op met die broodnodige waardering en ondersteuning van beiden. Al begint hier nu wel verandering in te komen.”

Anja Laeven tot slot, voorzitter van de Raad van Ouderen, stipte aan wat voorwaarden zijn voor effectieve belangenbehartiging: “Er bestaat geen blauwdruk voor goede belangenbehartiging. Alles hangt af van het moment en het onderwerp. Essentieel is dat je met betrokkenen actief zoekt naar waar zij behoefte aan hebben. Verzin het niet achter een bureau, kijk en luister in de wijken. En voer het sámen uit.
Bedenk daarbij: ratio alleen is onvoldoende voor een goede besluitvorming. Gebruik naast de feiten ook de ervaringen van mensen. Ervaringen doen ertoe, ze leiden tot (onbewuste) nieuwe kennis.
Het helpt daarbij als de financiering van een belangenorganisatie voor een langere termijn, bijvoorbeeld vijf jaar, zeker is gesteld. Een cyclus van een jaar, met alle verantwoordingen van dien, is te belastend voor een kleine organisatie als U op leeftijd. Die heeft alle inzet nodig voor het realiseren van concrete doelen voor senioren in de stad Utrecht.” Bekijk hier de presentatie van Anja van Laeven.

Nieuwe directeur
De bijeenkomst was tegelijkertijd het startpunt van de nieuwe directeur van U op leeftijd, Yvon Hoogendijk. Zij volgt interim-directeur Theo Wennekes op, die eind september zijn opdracht formeel afsloot. Vicevoorzitter Christa Tydeman dankte allereerst Theo Wennekes hartelijk voor de bewezen diensten.

Yvon Hoogendijk sprak daarna vanuit haar nieuwe functie de zaal toe: “Vanaf vandaag bent u voor mij van belang. Ga ik met u in gesprek. Zoek ik u op. Ga ik voor u door het vuur. Dat ga ik doen met een fijne groep medewerkers en vrijwilligers. Samen trachten wij het gemeentebeleid seniorvriendelijk te maken. Er zullen tegenslagen komen. Zo realistisch ben ik ook. Niet elk probleem kan worden opgelost. Echter, ik ga met lef uitdragen waar U op leeftijd voor staat. Ik ga luisteren naar senioren, hun belang voorop stellen en samen zorgen voor beweging en groei in Utrecht. Wat U op leeftijd de afgelopen jaren heeft bereikt, geeft mij hoop voor wat we morgen moeten en kunnen bereiken.”

Napraten
Veel bezoekers bleven onder genot van een drankje en hapje met elkaar napraten.

Foto’s: Moon Saris